Việt Nam Số 1,Việt Nam Cường Quốc,Việt Nam Đấm Hết Bọn Xâm Lược. United States?Franch?ChingChong?.........Cho Xin Cái Tuổi.